+86 173 1772 0909 (വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് & വെചാറ്റ് [email protected]
നീ ഇവിടെയാണ്: വീട് » ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ » ട്യൂബ് പൂരിപ്പിക്കൽ & സീലിംഗ് മെഷീൻ
SFS-60 പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് പൂരിപ്പിക്കൽ, സീലിംഗ് മെഷീൻ

SFS-60 പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് പൂരിപ്പിക്കൽ, സീലിംഗ് മെഷീൻ

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ച ന്യൂമാറ്റിക് ട്യൂബ് വാഷിംഗ് & ഫീഡിംഗ് ഇന്റലിജന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ, കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ എളുപ്പമാണ് ...

SFS-60Z മെറ്റൽ ട്യൂബ് പൂരിപ്പിക്കൽ, സീലിംഗ് മെഷീൻ

SFS-60Z മെറ്റൽ ട്യൂബ് പൂരിപ്പിക്കൽ, സീലിംഗ് മെഷീൻ

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ച ന്യൂമാറ്റിക് ട്യൂബ് വാഷിംഗ് & ഫീഡിംഗ് ഇന്റലിജന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ, കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ എളുപ്പമാണ് ...

SFS-80Z മെറ്റൽ ട്യൂബ് പൂരിപ്പിക്കൽ, സീലിംഗ് മെഷീൻ

SFS-80Z മെറ്റൽ ട്യൂബ് പൂരിപ്പിക്കൽ, സീലിംഗ് മെഷീൻ

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ച ന്യൂമാറ്റിക് ട്യൂബ് വാഷിംഗ് & ഫീഡിംഗ് ഇന്റലിജന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ, കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ എളുപ്പമാണ് ...

SFS-100 പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് പൂരിപ്പിക്കൽ, സീലിംഗ് മെഷീൻ

SFS-100 പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് പൂരിപ്പിക്കൽ, സീലിംഗ് മെഷീൻ

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കോം‌പാക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ച ന്യൂമാറ്റിക് ട്യൂബ് വാഷിംഗ് & ഫീഡിംഗ് ഇന്റലിജന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ, കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ എളുപ്പമാണ് ...