+86 173 1772 0909 (വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് & വെചാറ്റ് [email protected]
നീ ഇവിടെയാണ്: വീട് » ബന്ധപ്പെടുക

ബന്ധപ്പെടുക

മിസ്റ്റർ ആൻഡി (സെയിൽസ്)

[email protected]

+86 173 1772 0909 (വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്)

സ്ട്രാപ്പ്: ജിയാങ്‌സു

നമ്പർ 33 വെസ്റ്റ് സോൺ, ഫെൻ‌ഗ്വാചെംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ,
ചാങ്‌ഷ ou, ജിയാങ്‌സു, ചൈന

+86 519 8230 4565

സ്ട്രാപ്പ്: സെജിയാങ്

നമ്പർ 291 ലോങ്‌കിംഗ് റോഡ്, ഷൂയിജ് ഇൻഡസ്ട്രി സോൺ, ലിഷുയി, സെജിയാങ്, ചൈന.

+86 578 2995 290