+86 173 1772 0909 (വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് & വെചാറ്റ് [email protected]
നീ ഇവിടെയാണ്: വീട് » ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ » ഇൻഡക്ഷൻ സീലറുകൾ
ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സീലിംഗ് മെഷീൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സീലിംഗ് മെഷീൻ

ഹ്രസ്വ ആമുഖം: പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വായിൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫോയിൽ സ്വപ്രേരിതമായി സീലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സീലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ...